WiTcast – episode 14.1 อาบันฝันต่อ / การปรับตัวของสัตว์ในเมือง

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Timestamp

เริ่ม-เพลงเปิดรายการ กล่าวทักทาย
0:03:24-เล่าเรื่องวิทยานิพนธ์ของพี่แทน
0:08:00-ความฝัน รายงานผลการทดสอบว่าฝันหรือตื่นของพี่อาบัน
0:21:07-ผีอำคืออะไร ประสบการณ์การโดนผีอำ
0:25:56-ฝันแล้วขยับตัว เหตุการณ์ตรงข้ามกับผีอำ
0:27:44-ฝันว่าตกจากที่สูง การสับปงก
0:30:21-ประโยชน์ของ(ก้น)บุหรี่ และการปรับตัวของสัตว์ในเมือง
0:39:00-เสียงร้องของนก
0:42:16-พฤกรรมตอบสนองต่อผู้ล่า
0:48:56-ความฉลาดของอีกา


SHOW NOTE

ข่าวนกเก็บก้นบุหรี่ใส่รัง1

ข่าวนกเมืองร้องเพลงต่างจากนกชนบท1,2,3,4,5,6,7

ข่าวพฤติกรรมตอบสนองผู้ล่าที่เปลี่ยนไปของนกเมือง1,2,3

คลิปอีการอไฟแดง

คลิปอีกางอลวด

TED Talk ของพ่อหนุ่มที่ออกแบบตู้กดขนมสำหรับอีกา