WiTcast – episode 31.1 พืชมงคลสเปเชี่ยล!!

แชร์เรื่องนี้ต่อ

SHOW NOTE

พืชมงคล Special / 3 เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพืช / WiT Game เฉลย A E I O U + ปริศนาฝาหม้อ

0:00:00-00:06:50 เพลงเปิด กล่าวทักทาย เกริ่นนำวันพืชมงคล แนะนำผู้ร่วมจัดรายการ
0:06:51-0:14:36 เทปสัมภาษณ์คุณลุงสมชาย และคุณป้าโคนัน เกษตรโคนม ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง
0:14:37-0:15:33 ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาในปี2558
0:15:34-0:18:16 ความสำคัญของวันพืชมงคล เกริ่นนำ Witcast พืชมงคล Special!!
0:18:17 – 0:26:33 วิวัฒนาการครั้งสำคัญของพืชครั้งที่ 1 /คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) / จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) สู่คลอโรพลาสต์
0:26:34-0:30:26 อธิบายเปรียบเทียบไมโตรคอนเดรียของคนกับคลอโรพลาสต์ของพืช/การแยกสายระหว่างพืชและสัตว์
0:30:27-0:31:55 สรุปวิวัฒนาการของพืชครั้งที่ 1
0:31:56-0:36:20 เหตุการณ์สำคัญที่ 2 ในประวัติศาสตร์พืช /การยกพลขึ้นบกของพืช/มอส:พืชโบราณ
0:36:21: 0:37:35 เพลงพิลึก กึกกือ – มอส
0:37:36-0:38:47 การปรับตัวของพืชเมื่อขึ้นบก /สร้างสารเคลือบเพื่อป้องกันระเหยน้ำออก
0:38:48-0:41:25 ระบบท่อลำเลียง
0:41:26-0:42:07 ปากใบ
0:42:08-0:55:49 พืชเปลี่ยนแปลงการสืบพันธุ์ /แกมีโทไฟต์ (gametophyte) สปอร์โรไฟต์ (sporophyte)/ วงจรชีวิตแบบสลับ
0:55:50-1:02:25 กำเนิดเมล็ด /พืชยกพลขึ้นบกอย่างสมบูรณ์
1:02:26-1:09:44 การปฏิวัติครั้งที่ 3 ของพืช /ดอกและผล
1:9:44-1:10:12 สรุปประวัติศาสตร์ของเหล่าพืช
1:10:13-1:10:09 เพลงดอกไม้ – บอย โกสิยพงษ์
1:10:10-1:16:06 ช่วงเฉลยวิทย์เกม
1:16:07-1:20:19 คำถามวิทย์เกม /ปิดรายการ

————————————————————-

13684120351368412631l

กำเนิด คลอโรพลาสต์ –1

 

วิวัฒนาการขึ้นบกของพืช –,2,3

Fern sperm

Moss sperm

 

วงจรชีวิตมอส, เฟิร์น, สน, พืชดอก