WiTcast – episode 36.2 วิทย์ฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า (ภาคบรรลุธรรม)

แชร์เรื่องนี้ต่อ

วิทย์ฐาน ป๋องแป๋งเล่าประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ / ไมเคิล ฟาราเดย์ / การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า / การค้นพบของ Lorentz สนามแม่เหล็กดูดหรือผลักประจุที่เคลื่อนที่ / การปฏวัติเทคโนโลยี ยุครับส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / คุณ Hertz / คุณ Guglielmo Marconi / การสื่อสารไร้สาย / วิทยุโทรเลข / อัจฉริยะหนวดงาม James Clerk Maxwell / การรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกัน / ไอน์สไตน์ / สัมพัทธภาพ / ความเร็วแสง / การหดสั้น / สรุปความจริงที่ลึกซึ้ง / แรงแม่เหล็กก็คือแรงไฟฟ้า

 

SHOW NOTE

Michael Faraday

การเหนี่ยวนำ Electromagnetic induction – ขยับขดลวดผ่านสนามแม่เหล็กให้เกิดกระแสไฟฟ้า

คุณ Hendrik Lorentz 

ประจุไฟฟ้า วิ่งผ่านสนามแม่เหล็ก จะถูกแรงกระทำ ดูดหรือผลัก แต่ถ้าอยู่นิ่งๆ จะไม่โดน

Hendrik Antoon Lorentz.jpg

คุณ Hans Christian Ørsted

สังเกตสายไฟที่มีไฟฟ้าไหล ส่งผลต่อแม่เหล็ก(ทิศที่เข็มทิศชี้)ได้

คุณ Heinrich Hertz ผู้พบวิธีรับส่งคลื่นวิทยุ

คุณ Guglielmo Marconi ผู้ประดิษฐ์วิทยุโทรเลข

 

คุณ James Clerk Maxwell

 

 

เป็นผู้ประดิษฐ์วิธีถ่ายภาพสีภาพแรก

ทบทวนย่านความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic wave

นอกจากนี้ คุณแม็กซ์เวลสมัยหนุ่มยังเป็นผู้พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าวงแหวนดาวเสาร์ไม่ใช่แผ่นกิสค์ แต่ต้องประกอบด้วยหินเล็กๆ

File:Saturn HST 2004-03-22.jpg

 มาถึงยุค Albert Einstein และทฤษฎีสัมพัทธภาพ

การหดสั้น Length contraction

ลวดสายไฟสมมติที่ยาวเป็นอนันต์ และประจุที่วิ่งอยู่ด้านข้าง / วิธีมองให้ปรากฏการณ์แม่เหล็กกับไฟฟ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน