WiTcast – episode 36.2 วิทย์ฐาน แม่เหล็กไฟฟ้า (ภาคบรรลุธรรม)

วิทย์ฐาน ป๋องแป๋งเล่าประวัติการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ / ไมเคิล ฟาราเดย์ / การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า / การค้นพบของ Lorentz สนามแม่เหล็กดูดหรือผลักประจุที่เคลื่อนที่ / การปฏวัติเทคโนโลยี ยุครับส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / คุณ Hertz / คุณ Guglielmo Marconi / การสื่อสารไร้สาย / วิทยุโทรเลข / อัจฉริยะหนวดงาม James Clerk Maxwell / การรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกัน / ไอน์สไตน์ / สัมพัทธภาพ / ความเร็วแสง / การหดสั้น / สรุปความจริงที่ลึกซึ้ง / แรงแม่เหล็กก็คือแรงไฟฟ้า   SHOW NOTE Michael Faraday การเหนี่ยวนำ Electromagnetic induction – ขยับขดลวดผ่านสนามแม่เหล็กให้เกิดกระแสไฟฟ้า คุณ Hendrik Lorentz  ประจุไฟฟ้า […]