WiTcast – episode 44.1 อายุ 4 ขวบ / วิทย์ฐานนิวตัน

Timestamp เริ่ม-พูดคุยทักทาย 23:49-เข้าช่วงวิทย์ฐาน ชีวประวัตินิวตัน 51:31-การคิดค้นแคลคูลัส 1:03:06-แรงโน้มถ่วง และการนึกภาพที่ถูกต้องของเอกภพ 1:17:46-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 1 ว่าด้วยความเฉี่อย 1:32:47-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 2 ว่าด้วยแรง ความเร่ง และโมเมนตัม 1:47:00-กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 3 ว่าด้วยแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา SHOW NOTE ฉลองครบรอบ 4 ปี WiTcast  วิทย์ฐานตอนนี้ มาไล่เรียงประวัติและผลงานการค้นพบของไอแซค นิวตัน ผู้ให้กำเนิดฟิสิกส์ยุคใหม่ บ้านเกิดนิวตัน ลายมือนิวตัน แคลคูลัส กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 1 Thought experiment ที่ปป.เล่า กฎข้อที่ 2   กฎข้อ 3 #WiTcast ep 44.1 – เริ่มฉลองวันเกิด 4 ปี ด้วย วิทย์ฐาน: […]