WiTcast – episode 31.1 พืชมงคลสเปเชี่ยล!!

SHOW NOTE พืชมงคล Special / 3 เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพืช / WiT Game เฉลย A E I O U + ปริศนาฝาหม้อ 0:00:00-00:06:50 เพลงเปิด กล่าวทักทาย เกริ่นนำวันพืชมงคล แนะนำผู้ร่วมจัดรายการ 0:06:51-0:14:36 เทปสัมภาษณ์คุณลุงสมชาย และคุณป้าโคนัน เกษตรโคนม ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง 0:14:37-0:15:33 ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาในปี2558 0:15:34-0:18:16 ความสำคัญของวันพืชมงคล เกริ่นนำ Witcast พืชมงคล Special!! 0:18:17 – 0:26:33 วิวัฒนาการครั้งสำคัญของพืชครั้งที่ 1 /คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) / จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) สู่คลอโรพลาสต์ 0:26:34-0:30:26 อธิบายเปรียบเทียบไมโตรคอนเดรียของคนกับคลอโรพลาสต์ของพืช/การแยกสายระหว่างพืชและสัตว์ 0:30:27-0:31:55 สรุปวิวัฒนาการของพืชครั้งที่ 1 […]