WiTcast – episode 14.1 อาบันฝันต่อ / การปรับตัวของสัตว์ในเมือง

Timestamp เริ่ม-เพลงเปิดรายการ กล่าวทักทาย 0:03:24-เล่าเรื่องวิทยานิพนธ์ของพี่แทน 0:08:00-ความฝัน รายงานผลการทดสอบว่าฝันหรือตื่นของพี่อาบัน 0:21:07-ผีอำคืออะไร ประสบการณ์การโดนผีอำ 0:25:56-ฝันแล้วขยับตัว เหตุการณ์ตรงข้ามกับผีอำ 0:27:44-ฝันว่าตกจากที่สูง การสับปงก 0:30:21-ประโยชน์ของ(ก้น)บุหรี่ และการปรับตัวของสัตว์ในเมือง 0:39:00-เสียงร้องของนก 0:42:16-พฤกรรมตอบสนองต่อผู้ล่า 0:48:56-ความฉลาดของอีกา SHOW NOTE – ข่าวนกเก็บก้นบุหรี่ใส่รัง – 1 – ข่าวนกเมืองร้องเพลงต่างจากนกชนบท –1,2,3,4,5,6,7 – ข่าวพฤติกรรมตอบสนองผู้ล่าที่เปลี่ยนไปของนกเมือง –1,2,3 คลิปอีการอไฟแดง คลิปอีกางอลวด TED Talk ของพ่อหนุ่มที่ออกแบบตู้กดขนมสำหรับอีกา มาแล้วจ้า… Posted by WiTcast on Thursday, 27 December 2012