WiTcast – episode 26.1 แขกรับเชิญจากเกาหลี / WiT news / เก็บตกภาพหลอน

ต้อนรับน้องเปตองจากเกาหลี / WiT news 1. กินกาแฟเวลาไหนดีสุด 2. เม็ดเลือดกุ้งแปลงร่างเป็นเซลประสาทได้ / วิถีชีวิตนร.ไทยในเกาหลี / ต้อนรับคุณก๊อก Oxford / ตำนานกกน.สีรุ้ง / เก็บตกเรื่องภาพหลอนต่อจากตอนสมอง @TKpark / จดหมายคุณไวรัสไก่ ผู้เคยหลอนแบบชาร์ลส์ โบเนต์?   SHOW NOTE กินกาแฟช่วงไหนดีสุด – 1,2,3    ปป.เคยสาธิตเรื่อง Power pose กับระดับฮอร์โมน Cortisol ใน witcast ตอน 11.1 Cortisol ในน้ำตา –1,2,3 กุ้ง (crayfish) สามารถเปลี่ยนเลือดให้เป็นเซลประสาท – 1,2,3,4,5,6 สีเลือดแมงดาทะเล – hemocyanin  มหาวิทยาลัย KAIST รายละเอียดทุนไปเรียนเกาหลี –1,2 ก่อนหน้านี้คุณไวรัสไก่เคยเขียนมาเล่าประสบการณ์ซินเนสทีเซีย ใน […]