WiTcast – episode 34.2 ลึงค์ Special !!! (อวสานองคชาต)

  สรุปเนื้อหาในตอน ลึงค์สเปเชียล!!! Fantastic Phallus !!! / ลึงค์คน / ลึงค์รูปปั้นกรีก-โรมัน / ลึงค์เอปส์ / ลึงค์ชิมแพนซี กอริลล่า / ที่มารูปทรงของลึงค์มนุษย์  / ทำไมไข่ถึงห้อย / วิศวกรรมการหดและยานของอัณฑะ / ทำไมไข่ถึงเบี้ยว / เซ็กส์ในหนอนตัวแบน / ลึงค์แบบเข็มเจาะ / traumatic insemination / รายละเอียดเสื้อ WiTcast รุ่นแรก / WiT Quiz / เฉลย WiT game ————————————————————- SHOW NOTE   4. ลึงค์คน ลึงค์เอปส์ เรียวกว่าลึงค์คน ข้อมูลเรื่องที่มารูปร่างรูปทรงของลึงค์และอัณฑะ เอามาจากหนังสือ Why is the penis shaped […]