WiTThai – s03e08 “ปรัชญาฟิสิกส์ ครอบจักรวาล” กับ อ.บุรินทร์ กำจัดภัย (พี่อาร์ต)

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้อะไร อย่างฟิสิกส์ที่เคยเรียนกันมา หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีปรัชญาเบื้องลึกฝังรากอยู่เบื้องหลัง วันนี้ WiTThai จะพาไปคุยกับพี่อาร์ต รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย แห่งสถาบัน The Institute for Fundamental Study หรือ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.if.nu.ac.th/) เราสนทนาว่าด้วยเรื่องปรัชญาของฟิสิกส์และความรู้ ตลอดจนปริศนาจักรวาลที่เรารู้ว่าเราไม่รู้ และเมื่อฟังจบแล้ว เราอาจได้รู้ว่า ยังมีอีกมากที่เราไม่รู้ ว่าเราไม่รู้อะไร   TIME STAMP 10:00 – เริ่มคุยปรัชญาฟิสิกส์ / ความรู้คืออะไร /คะเน vs ประมาณ /อุปนัย vs นิรนัย /ประจักษ์ vs สัจจะ 38:24 – ระบบ สมบัติ ภาวะ อำนาจ / อิเล็กตรอนสะท้อนแต่ไม่สะท้าน 56:17 – อุณหภูมิ วัดได้จริงหรือ […]