WiTdrive 07 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยการปีนคิลิมันจาโร กับคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

    รูปเสริมจากเน็ต Barranco Wall ต้นประหลาดระหว่างทางขึ้น  Senecio kilimanjari #WiTcast ตอนพิเศษ #WiTdrive 07 – บทสนทนาระหว่างขับรถว่าด้วยการปีนยอดคิลิมันจาโร กับคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลhttp://witcastthailand.com/witdrive-07/ Posted by WiTcast on Saturday, 4 February 2017