WiTThai – s01e10 “โรคาวิวัฒน์” กับ อ.อิศรางค์ นุชประยูร

WiTThai ตอนนี้เป็นการเดินทางไปสัมภาษณ์ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างโรคมาลาเรีย ธาลัสซีเมีย และภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นอกจากนี้อาจารย์อิศรางค์ยังถ่ายทอดข้อคิดและประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ตลอดจนการช่วยผู้ป่วยเด็กให้มองเห็นคุณค่าของชีวิต แทนที่จะท้อแท้ไปกับความเจ็บป่วยซึ่งเลือกเกิดไม่ได้ งานวิจัยที่พูดถึงในตอนนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในงานวิจัยเด่นของสกว. ประจำปี 2553 Timestamp เริ่ม-ทักทาย เกริ่นนำ WiTThai 1:01-ภาพรวม WitThai ตอน “โรคาวิวัฒน์” กับ อ.อิศรางค์ นุชประยูร 1:53-เพลง WiTThai 3:52-แนะนำตัวทีมงาน และรายการ 7:02-มาลาเรีย (Malaria) 27:47-ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) 36:00-ความสัมพันธ์ระหว่างธาลัสซีเมีย และมาลาเรีย 48:55-ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency) 1:12:59-ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD และมาลาเรีย 1:18:07-ฐานข้อมูลกับการทำวิจัย / งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Science 1:21:23-การทำงานวิจัยของ อ.อิศรางค์ นุชประยูร 1:26:18-โรคมะเร็งในเด็ก 1:28:24-เก็บกวาด WiTThai […]