WiTThai s03e09 – “พิษวิทยา” กับอ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

วิทย์ไทยตอนนี้จะพาท่านไปเปิดโลกของพิษงู และงานวิจัยทางสรีรวิทยา โดยแขกรับเชิญประสบการณ์ Level 9999 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2538 อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา   สนับสนุนรายการโดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิธีกรประจำตอน: ดร. แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน ภาพปกโดย: แพรพลอย ดีศิลปกิจ   วิดิโอการสัมภาษณ์