WiTThai s03e09 – “พิษวิทยา” กับอ. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

แชร์เรื่องนี้ต่อ

วิทย์ไทยตอนนี้จะพาท่านไปเปิดโลกของพิษงู และงานวิจัยทางสรีรวิทยา

โดยแขกรับเชิญประสบการณ์ Level 9999

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2538

อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

 

สนับสนุนรายการโดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
พิธีกรประจำตอน: ดร. แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน
ภาพปกโดย: แพรพลอย ดีศิลปกิจ

 

วิดิโอการสัมภาษณ์