WiTcast 74.2 – รีแค็ปทอล์คของ Prof. Brian Cox ว่าด้วย เอกภพ กาลเวลา และความหมายของชีวิต

WiTcast ตอนนี้เป็นการรีวิว&รีแค็ป ทอล์คโชว์ของ Prof. Brian Cox ชื่อ Universal World Tour 2019 นะครับ ใครอยากตามไปดูของจริง ตั๋วยังมีขาย เช็ครอบและสถานที่ได้ทาง https://briancoxlive.co.uk/ อันนี้รูปที่อาบันวาดผมระหว่างฟังการรีแค็ปนะครับ ไม่ใช่รูป Brian Cox   บรรยากาศการไปดูที่ Star Theater ประเทศสิงคโปร์