WiTThai – s03e08 “ปรัชญาฟิสิกส์ ครอบจักรวาล” กับ อ.บุรินทร์ กำจัดภัย (พี่อาร์ต)

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้อะไร อย่างฟิสิกส์ที่เคยเรียนกันมา หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีปรัชญาเบื้องลึกฝังรากอยู่เบื้องหลัง วันนี้ WiTThai จะพาไปคุยกับพี่อาร์ต รศ. ดร. บุรินทร์ กำจัดภัย แห่งสถาบัน The Institute for Fundamental Study หรือ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.if.nu.ac.th/) เราสนทนาว่าด้วยเรื่องปรัชญาของฟิสิกส์และความรู้ ตลอดจนปริศนาจักรวาลที่เรารู้ว่าเราไม่รู้ และเมื่อฟังจบแล้ว เราอาจได้รู้ว่า ยังมีอีกมากที่เราไม่รู้ ว่าเราไม่รู้อะไร   TIME STAMP 10:00 – เริ่มคุยปรัชญาฟิสิกส์ / ความรู้คืออะไร /คะเน vs ประมาณ /อุปนัย vs นิรนัย /ประจักษ์ vs สัจจะ 38:24 – ระบบ สมบัติ ภาวะ อำนาจ / อิเล็กตรอนสะท้อนแต่ไม่สะท้าน 56:17 – อุณหภูมิ วัดได้จริงหรือ […]

WiTcast 74.2 – รีแค็ปทอล์คของ Prof. Brian Cox ว่าด้วย เอกภพ กาลเวลา และความหมายของชีวิต

WiTcast ตอนนี้เป็นการรีวิว&รีแค็ป ทอล์คโชว์ของ Prof. Brian Cox ชื่อ Universal World Tour 2019 นะครับ ใครอยากตามไปดูของจริง ตั๋วยังมีขาย เช็ครอบและสถานที่ได้ทาง https://briancoxlive.co.uk/ อันนี้รูปที่อาบันวาดผมระหว่างฟังการรีแค็ปนะครับ ไม่ใช่รูป Brian Cox   บรรยากาศการไปดูที่ Star Theater ประเทศสิงคโปร์