WiTcast 134 – แขกรับเชิญคุณไวรัสไก่ / นิทานพืชมงคล / Ape News / WiT Quizzz

Ape News ข่าวโบโนโบ้ก้าวร้าวกว่าชิมแปนซี –1,2,3 ข่าวอุรังใช้ยาทาแผล –1,2 ข่าวชิมแปนซีกินขี้ค้างคาว –1 ข่าว AlphaFold 3 –1 ข่าว AI ช่วยค้นพบยาปฏิชีวนะ –1,2     WiT Quizzz ข้อไหนหลอก ตุ่นปากเป็ด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประหลาดที่สุด นอกจากไม่มีหัวนมแล้ว นักวิทย์ยังเพิ่งค้นพบว่ามันสามารถให้นมทางตูดได้ด้วย งานวิจัยล่าสุดชี้ ความสำเร็จในการลดมลพิษทางอากาศของจีน ส่งผลให้โลกร้อนหนักขึ้นในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ออสเตรเลียทำโครงการอนุรักษ์เหี้ยท้องถิ่นด้วยการปล่อยไข่คางคกพิษ 200,000 ฟอง เฉลย ข้อ 2 จริง https://www.science.org/content/article/deadly-pacific-blobs-tied-emission-cuts-china https://www.science.org/content/article/clearer-skies-may-be-accelerating-global-warming ข้อ 3 จริง https://www.science.org/content/article/young-toads-are-teaching-australian-lizards-to-avoid-deadly-snacks ข้อ 1 หลอก เรื่องจริงคือ เขียดงูให้นมลูกทางตูด พฤติกรรมที่เพิ่งค้นพบ https://www.science.org/content/article/watch-snakelike-creature-feed-milk-its-young