WiTcast 132.1 – Nobel v Ig Nobel 2023 Ft. แก๊งค์ A.N.U.S. / สัมภาษณ์นักธรณีเลียหิน

Time Stamps สำหรับ podcast 10:26 รางวัลอิกโนเบล สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล นักวิจัยที่นำซากศพแมงมุมมาดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์หยิบจับสิ่งของ 29:23 รางวัลอิกโนเบล สาขาฟิสิกส์ ผลกระทบของกิจกรรมทางเพศของปลาแอนโชวี่ต่อการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร 54:27 รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ การตรวจวัดในระดับ แอทโตวินาที 1:07:27 รางวัลอิกโนเบลสาขาเคมีและธรณีวิทยา: การเลียหินของนักบรรพชีวิน และนักธรณีวิทยา       รางวัลอิกโนเบล สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล นักวิจัยที่นำซากศพแมงมุมมาดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์หยิบจับสิ่งของ (Necrobotics) – 1 รางวัลอิกโนเบล สาขาฟิสิกส์ ผลกระทบของกิจกรรมทางเพศของปลาแอนโชวี่ต่อการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร –1   รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ การตรวจวัดในระดับ แอทโตวินาที (attoseconds) – 1 รางวัลอิกโนเบลสาขาเคมีและธรณีวิทยา: การเลียหินของนักบรรพชีวิน และนักธรณีวิทยา –1