WiTcast 132.1 – Nobel v Ig Nobel 2023 Ft. แก๊งค์ A.N.U.S. / สัมภาษณ์นักธรณีเลียหิน

แชร์เรื่องนี้ต่อ

Time Stamps สำหรับ podcast

10:26 รางวัลอิกโนเบล สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล นักวิจัยที่นำซากศพแมงมุมมาดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์หยิบจับสิ่งของ

29:23 รางวัลอิกโนเบล สาขาฟิสิกส์ ผลกระทบของกิจกรรมทางเพศของปลาแอนโชวี่ต่อการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

54:27 รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ การตรวจวัดในระดับ แอทโตวินาที

1:07:27 รางวัลอิกโนเบลสาขาเคมีและธรณีวิทยา: การเลียหินของนักบรรพชีวิน และนักธรณีวิทยา

 

 

 

รางวัลอิกโนเบล สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล นักวิจัยที่นำซากศพแมงมุมมาดัดแปลงให้เป็นอุปกรณ์หยิบจับสิ่งของ (Necrobotics) – 1

รางวัลอิกโนเบล สาขาฟิสิกส์ ผลกระทบของกิจกรรมทางเพศของปลาแอนโชวี่ต่อการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร –1

 

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ การตรวจวัดในระดับ แอทโตวินาที (attoseconds) – 1

รางวัลอิกโนเบลสาขาเคมีและธรณีวิทยา: การเลียหินของนักบรรพชีวิน และนักธรณีวิทยา –1