WiTdaily 007 – สมองและความกลัวแบบต่างๆ ft. น้องเฌอปราง(ตัวปลอม)

แชร์เรื่องนี้ต่อ

ลิงค์ไปข่าวงานวิจัยใช้วิดิโอเกมและการสแกนสมองศึกษาความกลัวรูปแบบต่างๆ

ลิงค์เปเปอร์

ลิงค์ไป WiTcast – episode 7.2 ชีววิทยาความกลัว

วิดิโออธิบายอย่างง่าย