WiTThai – s03e06 “นักสืบสร้างภาพ กับปริศนาจิ๊กซอว์แห่งวัดเตนมาซี” ft. อ.เสมอชัย พูลสุวรรณ และอ.เกรียงไกร เกิดศิริ

แชร์เรื่องนี้ต่อ

WiTThai ตอนนี้ จะพาทุกท่านย้อนอดีต

ไปท่องโลกประวัติศาสตร์ศิลปะและพุทธศาสนา

ณ เมืองพุกาม ประเทศพม่า มีวัดโบราณแห่งหนึ่ง ชื่อวัดเตนมาซี

ที่นั่นเคยมีชุดภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรอลังการ แต่ถูกลักลอบกะเทาะหายไป

ภาพที่หายไปคือภาพอะไร?

มีความสำคัญอย่างไร?

ภารกิจสืบสร้างไขปริศนากลายเป็นโจทย์และความหลงใหลของสองนักวิจัย

ศ. ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

และอ. ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 

สนับสนุนรายการโดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

พิธีกรประจำตอน: ดร. แทนไท ประเสริฐกุล, อาบัน สามัญชน

ภาพปกโดย: แพรพลอย ดีศิลปกิจ

 

สไตล์จิตรกรรมพุทธศาสนาของพุกามในยุครุ่งเรือง (คริสต์ศตวรรษที่ 11-13) : ภาพนี้อยู่ที่วัดเตนมาซี (Thein-mazi) แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขด้วยการเดินจงกรมในสัปดาห์ที่สามภายหลังจากตรัสรู้

ตัวอย่างสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่พุกาม

Thoman นักแสวงโชคผู้มากะเทาะเอาภาพไปอย่างเป็นระบบเมื่อร้อยกว่าปีก่อน แต่ขณะเดียวกันก็ถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ไว้เยอะมาก

 

สภาพผนัง ณ ปัจจุบัน

 

พิพิธภัณฑ์​ที่ฮัมบวร์ค และภาพที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้

ตำแหน่งวัดเตนมาซี ที่พุกาม

การใช้เทคโนโลยี 3D mapping และ laser scanning เพื่อวัดขนาดต่างๆ อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างกำแพงและตำแหน่งของภาพจิตรกรรมที่หายไป พร้อมขนาดที่วัดอย่างเที่ยงตรง

ตัวอย่างภาพที่กู้ได้

ตีมภาพในอาคารแบ่งออกได้เป็น 5 เรื่องหลัก

ภาพชุดจักรวาลวิทยา หรือโลกสัณฐาน

สองภาพที่ยังหาไม่เจอ เทียบกับโบราณสถานอื่น คาดเดาว่าเป็นรูปมารผจญ กับจักรวาลในแนวราบ

 

ภาพชุดชาดก

 

ภาพชุดอดีตพระพุทธเจ้า

 

ภาพชุดประวัติพระพุทธเจ้าโคตมะ 

โถงหน้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์

พระพุทธเจ้าปริปนิพพาน

 

พระพุทธเจ้าโปรดช้างนาฬาคิรี

พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา

พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารย์

 

สัญลักษณ์อื่นๆ – ดวงชะตาพระพุทธเจ้า