Brain Code Cast Ep.4 – มาวัดสมองกันเถอะ

  ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ BrainCode 101 https://braincode101.github.io/ ฟัง podcast จบ ชวนไปลงลึกยิ่งขึ้นกับคอร์ส Brain Building Block ทางช่อง @brainCode101 ชื่อจริงแขกรับเชิญ หมอกิ๊ก : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ อ.ปอล : ลลิตตา สุริยาอรุณโรจน์ อ.ชอน : ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ อ.ปอน : สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา อ แป้ง : ฐิตาภรณ์ ฉายศิลป์รุ่งเรือง พิธีกร : แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ช่วยถ่ายภาพ : ธนกฤต ศรีวิลาศ (เต้ จากเพจ the principia) งานนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม […]