WiTcast 137.1 – ไปร่วมงานบรรพชน / ขุดไดโนเสาร์ภูเวียง / ยุคแห่ง monotremes / หุ่นสังหารนาโน DNA origami

แชร์เรื่องนี้ต่อ

 WiT News

ข่าวกรุฟอสซิล monotremes ร้อยล้านปีที่ออสเตรเลีย –1,2

 

ข่าวนาโนบ็อทสังหารมะเร็ง ทำจาก DNA origami – 1,2